GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Zpracovatel osobních údajů

Název společnosti: BouDent s.r.o., IČ 03336158

Adresa sídla společnosti: Na Sadech 1864/23, 370 01 České Budějovice

Email: info@boudent.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22975

II. Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se BouDent s.r.o. řídí těmito zásadami:

 • zpracovává osobní údaje při dodržení všech povinností, které ukládají právní předpisy.
 • v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné
 • Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Klienta pochopitelné.
 • BouDent s.r.o. dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
 • Informace o zpracování osobních údajů poskytne BouDent s.r.o. Klientovi před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany BouDent s.r.o. přímo na účtu Klienta; t

III. Účel/y, rozsah a doba zpracování osobních údajů
1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje Klienta, zejména pak jméno, příjmení, titul, kontaktní adresy a telefonní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík ,
 • informace ze sociálních sítí,
 • přímý marketing (na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů),
 • záznamy komunikace s Klienty,
 • osobní údaje třetích s Klientem spjatých osob, zejména pak jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, otisk zubů zpracovávaných pouze za účelem zhotovení stomatologických náhrad
2. BouDent s.r.o.  zpracovává osobní údaje Klientů pro tyto účely:
 • Realizace smluvního vztahu
 • Splnění povinností stanovených právními předpisy
IV. Zdroj osobních údajů
BouDent s.r.o. v rámci své činnosti získává osobní údaje:
 • přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam ) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě Klient sám zveřejní),
 • z vyplněného poptávkového formuláře umístěného na webu společnosti BouDent s.r.o.
VI. Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro BouDent s.r.o. ze smluvního vztahu s Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy.) BouDent s.r.o. . zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:

i. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ii. případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.

BouDent s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Společnost BouDent s.r.o. je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, které jí Klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy. Společnost BouDent s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje společnosti BouDent s.r.o. poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

Společnost BouDent s.r.o. může předat osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je společnost BouDent s.r.o. povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů - jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení., orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

Údaje Klienta pro účely přímého marketing nejsou sdílené se žádnými třetími stranami a jsou výlučně zpracovávané pro přímý marketing společnosti BouDent s.r.o.

BouDent s.r.o. zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy. 

VIII. Práva subjektu údajů

Klient je oprávněn požádat BouDent s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Společnost BouDent s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Klient je oprávněn v případě porušení povinností společností BouDent s.r.o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat společnost BouDent s.r.o. , aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je společnost BouDent s.r.o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů).

Soubory "Cookie" na webové stránce společnosti

Společnost BouDent s.r.o. používá na své webové stránce www.boudent.cz soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmem, které se ukládají na pevný disk Klientova počítače prostřednictvím webového prohlížení a zároveň dokáží jednoznačně identifikovat počítač a IP adresu Klienta.

Společnost BouDent s.r.o. využívá soubory cookies při analýze použití webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je statistická analýza webových stránek. Klientům doporučujeme, aby ve svém prohlížeči soubory cookies neblokovali. V případě zamezení ukládání souboru cookies na počítač je nutné, aby Klient změnil nastavení prohlížeče. Soubory cookies Klient může kdykoliv odstranit a nebo se v případě určitého nastavení prohlížeče ani nebudou ukládat.

Aktualizováno dne 25.1.2023